Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Puheenvuoro | Kaivokset osaksi kestävää kehitystä

Kaivostoiminnan tulevaisuudesta käyty keskustelu tulee syksyn kuluessa entisestään voimistumaan, kun luonnos uudeksi kaivoslaiksi julkistetaan.

Sähköistymiseen tarvitaan metalleja, joita Suomen maaperässä on tarjolla. Toisaalta esille on noussut vahvoja pelkoja kaivosten kielteisistä vaikutuksista.

Kaivostoiminnalla ja ilmaston lämpenemisen hidastamisella on selkeä yhteys. Sähköautoihin siirtymiseksi sekä tuulivoiman ja aurinkopaneelien käytön lisäämiseksi tarvitaan akkuihin lisää kriittisiä mineraaleja.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut akkuihin tarvittavien metallien nykyisen tuotannon olevan aivan liian pientä, jotta se riittäisi ilmaston lämpenemisen hidastamiseen.

Suomen kallioperä tarjoaa paljon mahdollisuuksia uusien mineraalivarojen löytämiseksi.

Suomen kallioperän kriittiset mineraalivarat ovat tärkeitä Euroopan unionin Vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön akkustrategian tavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistämisen kärkimaaksi.

Vastuullisesti toteutettu kaivannaisalan arvoketju tarjoaa suuria mahdollisuuksia alueiden elinvoimaisuuden kehittämiselle.

Malminetsintä on viime aikoina merkittävästi aktivoitunut koko Suomessa, myös Etelä-Savossa.

Vastuullisesti toteutettuna kaivannaisalan koko arvoketju tarjoaa suuria mahdollisuuksia Suomen alueiden elinvoimaisuuden kehittämiselle.

Kaivannaisalan kehittämisessä vastuullisuuden tulee näkyä eri vaiheissa etsintävaiheesta kaivosten jälkikäyttöön. Samalla on lisääntynyt huoli siitä, että kaivostoiminnan haitat kohdistuvat eri alueille kuin kaivannaisalan tuomat hyödyt.

Maakunnan puhdas luonto ja erityisesti erinomaisessa kunnossa olevat vesistöt ovat maakuntamme ylpeyden aiheita.

Niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat voivat nauttia puhtaasta luonnosta. Jo pelkkä ympäristöriskien mahdollisuus koetaan vakavana uhkana maakunnan luontoarvoille ja puhtautta korostavalle maineelle.

Vastuullisuus sisältyy Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kaivannaisalan toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2024. Etelä-Savon maakuntaliiton aloitteesta toimintasuunnitelmassa korostuu vastuullisuus.

Vastuullinen kaivannaistoiminta ottaa huomioon ja kantaa vastuun ympäristöllisistä, sosiaalisista sekä taloudellisista vaikutuksista sekä toiminnan turvallisuudesta.

Vastuullisuuteen sisältyy monia elementtejä. Vastuullinen kaivostoiminta huomioi muut elinkeinot, ihmiset ja ympäristön.

Jo malminetsintävaiheessa tulee ennakoida, onko etsintäalue ylipäätään soveltuva kaivostoimintaan esimerkiksi luonnonsuojelualueena tai muuna erityislailla suojeltuna alueena.

Kaivosalan sidosryhmiä ovat muun muassa paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat, paikallis- ja alueviranomaiset, luonnonsuojelujärjestöt ja muut kansalaisjärjestöt.

Kun erilaiset sidosryhmät otetaan huomioon, konflikteja syntyy vähemmän. Avoin vuorovaikutus kasvattaa kaivosyritysten ja sidosryhmien keskinäistä luottamusta.

Vastuullisessa kaivostoiminnassa vaikutukset arvioidaan, ennakoidaan ja minimoidaan. Vastuullinen kaivosyritys vastaa aiheuttamistaan haitoista korjaamalla ja tarvittaessa kompensoimalla aiheutuneet haitat.

Suomen nostamisen johtavaksi luonnonvarojen ja materiaalien kestävän, taloudellisen ja innovatiivisen hyödyntämisen ja osaamisen kärkimaaksi tulee perustua ekologisesti kestävään alueiden käyttöön ja kansalaisten oikeuksien kunnioitukseen.

Paikallinen väestö tulee ottaa mukaan päätöksentekoon, heitä on kuunneltava ja heidän mielipiteellään on oltava myös todellista merkitystä. Vain yhteistyöllä voidaan saada aikaan onnistuneita kaivoshankkeita.

Vastuullisessa kaivostoiminnassa on huomioitava laaja kokonaisuus vesienhallinnasta luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja turhan jätteen välttämiseen. On tarkasteltava kriisinhallintavalmiutta, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa, rikastushiekan käsittelyä ja hallintaa, työterveyttä ja -turvallisuutta.

Lainsäädännön vaatimukset muodostavat minimitason yritysten vastuulliselle toiminnalle, jonka päälle yritysten vapaaehtoisuuteen perustuva vastuullisuus rakentuu.

Kaivoslakia uudistettaessa on asetettava riittävän kunnianhimoiset tavoitteet kaivosyrityksiä velvoittavalle vastuullisuudelle jotta vastuullisuus toteutuu myös käytännössä.

Pentti Mäkinen

maakuntajohtaja

Etelä-Savon maakuntaliitto