Mielipide | Metsäsairila kehittää kiertotaloutta

Viitaten Länsi-Savon kirjoitukseen 29.1. toteamme seuraavaa:

Tasavallan presidentti vahvisti uuden jätelain 15.7.2021. Jätelain uudistuksella on tarkoitus vauhdittaa mm. kierrätystä, kiertotaloutta sekä vähentää ilmastopäästöjä. Uusi jätelaki velvoittaa kunnat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Merkittäviä muutoksia ovat mm. biojätteen, metallin, muovin, kartongin ja lasin kuljetuksien siirtyminen kunnan vastuulle.

Toimintamalli, jossa kunta vastaa kotitalouksien sekajätteiden kuljettamisesta, on ollut pitkään laajasti käytössä valtakunnallisesti. Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu alueilla, joissa kunnat vastaavat jätteiden kuljetusten järjestämisestä. Viime vuosina monet kunnat ovat tehneet päätöksen siirtymisestä kunnan järjestämiin jätekuljetuksiin. Tiedossamme ei ole, että kunnat olisivat siirtäneet vastuun jätekuljetuksista takaisin kiinteistöjen haltijoille. Toimintamalli, jossa kunta järjestää jätekuljetukset on mahdollistanut jätehuollon kokonaisuuden järkevän kehittämisen.

Mikkelissä haja-asutusalue ja osa taajama-alueiden kiinteistöistä on jo nyt kunnan järjestämän jätekuljetuksen piirissä. Näiden kiinteistöjen osalta kuljetusten järjestämisestä vastaa Metsäsairila Oy. Asukkaille toimintamalli näkyy erityisesti asiakaspalvelussa. Kaikki jätehuollon asiat hoidetaan Metsäsairilan asiakaspalvelun kautta eli ns. yhdeltä luukulta. Metsäsairila hankkii kuljetuspalvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Toimintamalli on osoittautunut asiakkaille kustannustehokkaaksi. Kokemukseemme perustuen voimme todeta, että jätteiden kuljetus on ollut näin edullisempaa kuin kiinteistönhaltijan järjestämän jätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä.

Metsäsairila kerää jatkuvasti palautetta toiminnastaan. Vuosittain tehdään myös asiakastyytyväisyys- ja sidosryhmäkysely. Saatu palaute ohjaa toimintamme kehittämistä. Metsäsairilalla on sertifioitu laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä, joiden avulla kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti.

Metsäsairila toteuttaa hankinnat aina jäte- ja hankintalain mukaisesti. Kilpailutuksissa hyödynnetään yritysten tarjoamia asiantuntijapalveluita ja muiden kunnallisten jäteyhtiöiden osaamista ja kokemuksia. Tärkeä kanava markkinoiden nykytilanteen kartoittamiseksi on markkinavuoropuhelu. Metsäsairila käy jatkuvasti markkinavuoropuheluita kilpailutuksia valmisteltaessa.

Uskomme, että uuden jätelain tuomat mahdollisuudet sekä hyvän yhteistyömme jatkuminen asiakkaiden ja sidosryhmiemme välillä mahdollistavat tulevaisuudessa nykyistä ympäristöystävällisemmän jätehuollon ja kiertotalouden. Yhteistyön avulla voimme saavuttaa parhaan asiakaskokemuksen ja kehittää kokonaisvaltaisesti Mikkelin kaupungin jätehuoltoa.

Olli Miettinen

hallituksen puheenjohtaja ( kok .)

Ville Kakkonen

toimitusjohtaja, Metsäsairila Oy